Skip to content
Home » HKKU

HKKU

成人體驗賽- SZ光明

想試吓玩車, 但係又好驚鬥大賽好多人好緊張? 咁你就可以趁住呢個機會試吓,得8個人嘅小型體驗賽, 今次我哋去位於深圳室內場,唔怕落雨鬥水戰,等你第一次有好嘅體驗!! Register here

× 問嘢呢到!